fbpx

Zásady ochrany osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV: webové stránky SEEPMODES

Ochrana súkromia a osobných údajov je pre spoločnosť SEEPMODE, Lda (ďalej len SEEPMODE) prioritou a naším jasným záväzkom.

Tieto zásady sa vzťahujú na postupy ochrany osobných údajov webových portálov a webových stránok prevádzkovaných spoločnosťou SEEPMODE.

So všetkými osobnými údajmi, ktoré nám poskytnete, sa bude zaobchádzať s bezpečnostnými a dôvernými zárukami, ktoré vyžaduje právny rámec ochrany osobných údajov.

Prístup na webové stránky a ich používanie v rámci zodpovednosti spoločnosti SEEPMODE by malo byť pre používateľa bezplatné za predpokladu, že si prečítal, pochopil a akceptoval podmienky ich používania.

Akýkoľvek pokus o úpravu informácií alebo akákoľvek iná činnosť, ktorá môže poškodiť a ohroziť integritu systému, je prísne zakázaná platnými právnymi predpismi.


Používateľ tejto webovej stránky je povinný prísne dodržiavať platnú legislatívu, najmä pokiaľ ide o počítačovú kriminalitu a práva duševného vlastníctva, a nesie výhradnú zodpovednosť za akékoľvek porušenie týchto pravidiel.

Úradník pre ochranu údajov

Spoločnosť SEEPMODE vymenovala úradníka pre ochranu údajov, ktorého možno kontaktovať e-mailom na adrese info@seepmode.com alebo doporučeným listom s doručenkou na adrese Rua dos Navegantes, BL7 – RCH-C, 2710-297 Sintra.

Ochrana údajov

Spoločnosť SEEPMODE rešpektuje vaše právo na súkromie a na tejto webovej stránke nebude zhromažďovať žiadne vaše osobné údaje bez vašej výslovnej žiadosti alebo súhlasu.

Interakcia s webovými stránkami spoločnosti SEEPMODE nevyžaduje od používateľa žiadne informácie, pokiaľ sa registrácia výslovne nepovažuje za nevyhnutnú na stanovené účely a používateľ s tým súhlasil za podmienok definovaných nižšie.

Zodpovedné spracovanie

Za spracovanie údajov zodpovedá spoločnosť SEEPMODE:

Zabezpečuje, aby sa vaše osobné údaje spracúvali len na účely, na ktoré boli zhromaždené, alebo na účely, ktoré sú s týmito účelmi zlučiteľné;
Zhromažďuje, používa a uchováva len minimálne množstvo osobných údajov, ktoré je nevyhnutné a primerané na účely, na ktoré sa zhromažďujú, používajú a uchovávajú;
neprenáša osobné údaje na komerčné alebo reklamné účely;
spracúva osobné údaje na zákonné účely alebo na vašu žiadosť na účely poskytovania online služieb.
Typy osobných údajov
Typy osobných údajov spracúvaných spoločnosťou SEEPMODE sa líšia v závislosti od poskytovania služieb propagovaných na elektronických platformách alebo priamych kanáloch, ktoré spravuje.
Podľa typu ponúkaných služieb sa na základe predchádzajúceho povolenia môžu zhromažďovať tieto údaje: meno, dátum narodenia, daňové identifikačné číslo, kód štátnej príslušnosti, číslo sociálneho poistenia, číslo dokladu totožnosti, adresa, e-mailová adresa, číslo mobilného telefónu.

Bezpečnosť osobných údajov

Spoločnosť SEEPMODE pri svojej činnosti používa vhodné technológie a bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom a zverejnením, a to

opatrenia fyzickej bezpečnosti, konkrétne kontrola prístupu zamestnancov, pracovníkov a návštevníkov do priestorov ústredia a do priestorov dátového a počítačového centra veľmi prísne mechanizmy proti vniknutiu, hasenie požiarov, nepretržité monitorovanie zariadení a umiestnenie zariadení v špeciálnych regáloch;
logické bezpečnostné opatrenia pre prístup k systémom a pracovným staniciam prostredníctvom mechanizmov riadenia identity, autentifikácie a práv; na strane siete používanie firewallov a systémov detekcie narušenia, oddelenie sietí (vnútorná, vonkajšia a demilitarizovaná zóna) a aplikačných prostredí a šifrovanie informácií prostredníctvom bezpečných komunikačných kanálov.
Vaše informácie nikdy nepredáme ani neposkytneme tretím stranám, pokiaľ to od nás nebude vyžadovať súdny príkaz alebo zákon.
Vaše údaje nebudeme prenášať mimo Európskej únie.
Zaviedli sme štandardné akceptované technologické a prevádzkové bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich údajov pred stratou, zneužitím alebo nesprávnou zmenou či zničením.
Prístup k osobným údajom a ich kontrola
Umožňujeme vám prístup k vašim osobným údajom, ich opravu a vymazanie na vašu žiadosť. Máte tiež právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov.

Ak je používanie vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na platnosť doteraz vykonaného spracovania.

Žiadosť môžete podať prostredníctvom úradníka pre ochranu údajov (info@seepmode.com):

informácie o vašich údajoch;
informácie o spracovaní;
účel spracovania;
opravu alebo aktualizáciu údajov;
vaše údaje v otvorenom formáte;
vymazanie údajov, v takom prípade bude ďalšie spracúvanie ohrozené;
Archivácia osobných údajov;
Spoločnosť SEEPMODE bude uchovávať vaše osobné údaje po dobu nevyhnutnú na účel, na ktorý sa spracúvajú.

Doba uchovávania sa môže meniť v závislosti od verejného záujmu, historických, vedeckých alebo štatistických dôvodov, ktoré ju odôvodňujú, čo zaväzuje spoločnosť SEEPMODE prijať primerané opatrenia na uchovávanie a bezpečnosť.

Küpsised ja sarnased tehnoloogiad

SEEPMODE kasutab oma veebisaitidel küpsiseid, et parandada kasutajate jõudlust ja sirvimiskogemust, suurendades ühelt poolt reageerimise kiirust ja tõhusust ning teiselt poolt kaotades vajaduse sama teabe korduvaks sisestamiseks. Küpsiste paigaldamine aitab veebilehtedel mitte ainult ära tunda kasutaja seadet järgmisel külastusel, vaid sageli ka selle korrektset toimimist. SEEPMODE portaalides kasutatavad küpsised on järgmised:
hädavajalikud – vajalikud veebilehel navigeerimiseks, mis tagavad juurdepääsu veebilehe privaatsetele aladele, et võimaldada teenuste osutamist:
– Seansiküpsised (nt: Moodle login)
Analüütilised – vajalikud teabe kogumiseks elektroonilise veebilehe navigeerimise ja kasutamise statistiliseks analüüsiks, nimelt
– Google
Sotsiaalvõrgustikud – võimalus suhtlemiseks sotsiaalvõrgustikega, nimelt
– Facebook; – Addthis; – Twitter.
Tulemuslikkus – vajalik elektroonilise saidi kasutajakogemuse jälgimiseks, nt:
– Cloudflare; – Plumbr. Küpsiste kasutamisel tekkivad metaandmed võidakse saata kolmandatele isikutele trendianalüüsiks, kasutajate navigeerimise jälgimiseks veebilehtedel ja nende jõudluse jälgimiseks, ilma et seejuures oleks võimalik isikuid tuvastada. Selle veebilehe kasutajakogemuse parandamiseks kasutab SEEPMODE küpsiseid, mis on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie arvutisse teie brauseri kaudu, säilitades ainult teie eelistustega seotud teavet, mis ei sisalda sellisena teie isikuandmeid. SEEPMODE kasutab küpsiseid oma dünaamilistes teenustes, et lihtsustada nendega seotud vormide täitmist, ning muudel veebilehtedel, et koguda elemente, mis on seotud kasutajate suhtlemise ja üldise tegevusega enne SEEPMODE veebilehte. SEEPMODE poolt kasutatavad küpsised ei ole kasutaja jaoks invasiivsed ega kahjulikud. Siiski saate küpsiste vastuvõtmist, keeldumist või kustutamist kasutada meie küpsiste vastuvõtmise tööriista abil. SEEPMODE hoiatab teid siiski, et küpsiste keelamine võib takistada mõne saidi teenuse nõuetekohast toimimist, mõjutades osaliselt või täielikult veebisaidil navigeerimist. Alljärgnevas tabelis on esitatud kasutatud küpsised ja nende eesmärk:
Küpsise nimi Päritolu Kestvus Eesmärk
_ga Google Analytics 2 aastat Kasutatakse külastajate külastuste eristamiseks.
gat Google Analytics 10 minutit Kontrollib Google Analytics’ile esitatavate päringute arvu.
gid Google Analytics 24 tundi Kasutatakse kasutajate eristamiseks.

Kuidas kontrollida küpsiste kasutamist?

Kasutajad saavad küpsiste kasutamist oma brauseri seadetes takistada. Kui te seda võimalust piirate, võib mõne funktsiooni kasutamine või teatavate tööriistade toimimine olla piiratud.

Vastutustagatised

SEEPMODE ei vastuta tsiviilvastutuse mõttes (sealhulgas, kuid mitte ainult, otseselt või kaudselt tekitatud kahju, saamata jäänud tulu ja moraalne kahju), mis tuleneb kasutaja poolt oma elektrooniliste veebilehtede ja nende sisu kasutamisest, õigest või ebaõigest kasutamisest, kolmandate isikute juurdepääsust kasutaja arvutile ja arvutisüsteemile.

Avaldatud teavet tuleb vaadelda informatiivses aspektis.

Vaatamata SEEPMODE püüdlustele hoida sisu ajakohasena ja usaldusväärsena, võivad need sisaldada ebatäpsusi, kirjavigu või olla vananenud, nii et SEEPMODE ei saa vastutada oma veebilehtedel sisalduva teabe täieliku täpsuse ja ajakohasuse eest.

Veebilehed võivad sisaldada linke kolmandate osapoolte poolt hallatavatele veebilehtedele, mille üle SEEPOEMET ei oma kontrolli ja mille eest ta ei vastuta.

Käesoleval veebisaidil esitatud õigusnormide visualiseerimine ei vabasta kehtivate, ametlikult heakskiidetud ja originaalväljaannetes ja -meedias (nimelt Diário da República või Euroopa Liidu Teatajas) avaldatud õigusnormidega tutvumisest.

Turvalisuse ja eraelu puutumatuse poliitika muutmine

Käesolevaid tingimusi, mida tuleb hoolikalt lugeda, võib muuta, kusjuures muudatused loetakse jõustuvat alates nende avaldamise kuupäevast, viidates selgesõnaliselt nende ajakohastamise kuupäevale.

Kohaldatav õigus ja pädev kohus

Käesolevate tingimuste suhtes kohaldatakse ja neid tõlgendatakse vastavalt Portugali õigusele. Cascais’ kohus on pädev lahendama kõiki konflikte, mis tulenevad käesolevate kasutustingimuste tõlgendamisest ja kohaldamisest, välistades mis tahes muu kohtu pädevuse.

Privaatsuspoliitika viimase ajakohastamise kuupäev:

02. mai 2018