fbpx

Integritetspolicy

PRIVACY POLICY: SEEPMODES webbplatser

Integritet och skydd av personuppgifter är en prioritet för SEEPMODE, Lda (nedan SEEPMODE) och vårt tydliga åtagande.

Denna policy omfattar sekretesspolicyn för de webbportaler och webbplatser som drivs av SEEPMODE.

Alla personuppgifter som du lämnar till oss kommer att behandlas med de säkerhets- och konfidentialitetsgarantier som krävs enligt den rättsliga ramen för skydd av personuppgifter.

Tillgång till och användning av de webbplatser som SEEPMODE ansvarar för ska vara gratis för användaren under förutsättning att SEEPMODE har läst, förstått och accepterat villkoren för användningen.

Varje försök att ändra informationen eller annan verksamhet som kan skada och äventyra systemets integritet är strängt förbjudet enligt gällande lagstiftning.


Användaren av denna webbplats är skyldig att strikt följa gällande lagstiftning, särskilt när det gäller datorrelaterad brottslighet och immateriella rättigheter, och är ensam ansvarig för alla överträdelser av dessa regler.

Dataskyddsombud

SEEPMODE har utsett ett dataskyddsombud som kan kontaktas via e-post på info@seepmode.com eller via rekommenderat brev med mottagningsbevis till Rua dos Navegantes, BL7 – RCH-C, 2710-297 Sintra.

Dataskydd

SEEPMODE respekterar din rätt till integritet och kommer inte att samla in några personuppgifter om dig på denna webbplats utan din uttryckliga begäran eller ditt samtycke.

Interaktion med SEEPMODE:s webbplatser kräver ingen information från användaren, såvida inte registrering uttryckligen anses nödvändig för de angivna syftena och användaren har gett sitt samtycke på de villkor som anges nedan.

Ansvarsfull behandling

SEEPMODE är ansvarig för behandlingen av uppgifterna:

Säkerställer att dina personuppgifter endast behandlas för de ändamål för vilka de samlades in eller för ändamål som är förenliga med dessa ändamål;
Samlar in, använder och lagrar endast den minsta mängd personuppgifter som är nödvändig och lämplig för de ändamål för vilka de samlas in, används och lagras;
inte överför personuppgifter för kommersiella eller reklamsyften;
behandlar personuppgifter för lagliga ändamål eller på din begäran för tillhandahållande av onlinetjänster.
Typer av personuppgifter
De typer av personuppgifter som behandlas av SEEPMODE varierar beroende på vilka tjänster som främjas på de elektroniska plattformar eller direkta kanaler som SEEPMODE förvaltar.
Beroende på vilken typ av tjänster som erbjuds kan följande uppgifter samlas in, med förbehåll för förhandstillstånd: namn, födelsedatum, skatteregistreringsnummer, nationalitetskod, socialförsäkringsnummer, nummer på identitetshandlingar, adress, e-postadress, mobiltelefonnummer.

Säkerheten för personuppgifter

I sin verksamhet använder SEEPMODE lämplig teknik och lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst och avslöjande, nämligen:

Fysiska säkerhetsåtgärder, nämligen åtkomstkontroll av personal, anställda och besökare till huvudkontorets lokaler och till data- och datacentrets lokaler mycket strikta mekanismer för att bekämpa intrång, släckning av bränder, övervakning av utrustning dygnet runt och placering av utrustning i särskilda hyllor;
logiska säkerhetsåtgärder för tillträde till system och arbetsstationer genom mekanismer för identitets-, autentiserings- och rättighetshantering; på nätverkssidan användning av brandväggar och system för upptäckt av intrång, åtskillnad mellan nätverk (interna, externa och demilitariserade zoner) och applikationsmiljöer samt kryptering av information genom säkra kommunikationskanaler.
Vi kommer aldrig att sälja eller dela din information med tredje part om vi inte är skyldiga att göra det enligt domstolsbeslut eller lag.
Vi kommer inte att överföra dina uppgifter utanför Europeiska unionen.
Vi har infört standardiserade accepterade tekniska och operativa säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter mot förlust, missbruk eller otillbörlig ändring eller förstörelse.
Tillgång till och kontroll av personuppgifter
Vi tillåter dig att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter på din begäran. Du har också rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter.

Om användningen av dina personuppgifter grundar sig på samtycke har du rätt att återkalla ditt samtycke utan att det påverkar giltigheten av den hittills utförda behandlingen.

Du kan begära detta via dataskyddsombudet (info@seepmode.com):

information om dina uppgifter;
information om behandlingen;
Syftet med behandlingen;
rättelse eller uppdatering av uppgifter;
dina uppgifter i ett öppet format;
radering av uppgifterna, i vilket fall ytterligare behandling kommer att undergrävas;
Arkivering av personuppgifter;
SEEPMODE kommer att bevara dina personuppgifter under den strikta period som är nödvändig för det syfte för vilket de behandlas.

Lagringsperioderna kan ändras beroende på allmänintresse, historiska, vetenskapliga eller statistiska skäl som motiverar det, vilket tvingar SEEPMODE att vidta lämpliga lagrings- och säkerhetsåtgärder.

Cookies och liknande teknik

SEEPMODE använder cookies på sina webbplatser för att förbättra användarnas prestanda och surfupplevelse, å ena sidan genom att öka hastigheten och effektiviteten i svaren och å andra sidan genom att eliminera behovet av att skriva in samma information på nytt. Installationen av cookies på webbplatser hjälper inte bara till att känna igen en användares enhet vid nästa besök, utan ofta också till att se till att den fungerar korrekt. Följande cookies används på SEEPMODE:s portaler:
De är nödvändiga för att navigera på webbplatsen och ger tillgång till privata delar av webbplatsen för att möjliggöra tillhandahållandet av tjänster:
– Sessionscookies (t.ex. Moodle-inloggning).
Analytiska – nödvändiga för att samla in information för statistisk analys av navigeringen och användningen av den elektroniska webbplatsen, dvs.
– Google
Sociala nätverk – ett sätt att interagera med sociala nätverk, nämligen.
– Facebook, – Addthis, – Twitter.
Prestanda – behövs för att övervaka användarupplevelsen på en elektronisk webbplats, t.ex:
– Cloudflare, – Plumbr. De metadata som genereras av användningen av cookies kan skickas till tredje part för trendanalys, för att spåra användarnas navigering på webbplatser och för att övervaka deras prestanda, utan att det är möjligt att identifiera de berörda personerna. För att förbättra användarupplevelsen på denna webbplats använder SEEPMODE cookies, som är små textfiler som lagras på din dator via din webbläsare och som endast lagrar information om dina preferenser, och som sådana innehåller de ingen personligt identifierbar information om dig. SEEPMODE använder cookies på sina dynamiska tjänster för att underlätta ifyllandet av relaterade formulär, och på andra webbplatser för att samla in uppgifter om interaktion och allmän aktivitet hos användarna före SEEPMODE:s webbplats. De cookies som används av SEEPMODE är varken invasiva eller skadliga för användaren. Du kan dock acceptera, vägra eller radera cookies genom att använda vårt verktyg för att acceptera cookies. SEEPMODE varnar dock för att det kan hända att avaktivering av cookies kan förhindra att vissa av webbplatsens tjänster fungerar korrekt, vilket kan påverka navigeringen på webbplatsen helt eller delvis. I tabellen nedan visas de cookies som används och deras syfte:
Cookie-namn Ursprung Varaktighet Syfte
Används för att skilja mellan besök av besökare.
gat Google Analytics 10 minuter Kontrollerar antalet förfrågningar som skickas till Google Analytics.
gid Google Analytics 24 timmar Används för att skilja mellan användare.

Hur kontrollerar jag användningen av cookies?

Användarna kan förhindra användningen av cookies i sina webbläsarinställningar. Om du begränsar detta alternativ kan vissa funktioner eller verktyg begränsas.

Ansvarsfriskrivning

SEEPMODE kan inte hållas ansvarig i fråga om civilrättsligt ansvar (inklusive, men inte begränsat till, direkta eller indirekta skador, utebliven vinst och moraliska skador) som uppstår till följd av användarens användning, korrekta eller felaktiga användning, av sina elektroniska webbplatser och deras innehåll, tredje parts åtkomst till användarens dator och datorsystem.

Den information som tillhandahålls ska betraktas som informativ.

Trots SEEPMODE:s ansträngningar att hålla innehållet uppdaterat och tillförlitligt kan det innehålla felaktigheter, skrivfel eller vara inaktuellt, så att SEEPMODE inte kan hållas ansvarigt för att informationen på dess webbplatser är helt korrekt och aktuell.

Webbplatserna kan innehålla länkar till webbplatser som drivs av tredje part som SEEPOEMET inte har någon kontroll över och för vilka SEEPOEMET inte tar något ansvar.

Visualiseringen av de lagar och förordningar som presenteras på denna webbplats befriar inte användaren från att konsultera gällande lagar och förordningar som är officiellt godkända och offentliggjorda i de ursprungliga publikationerna och medierna (nämligen Diário da República eller Europeiska unionens officiella tidning).

Ändringar i säkerhets- och integritetspolicyn

Dessa villkor, som måste läsas noggrant, kan komma att ändras, och ändringarna anses träda i kraft från och med den dag då de offentliggörs, med uttrycklig hänvisning till datumet för uppdateringen.

Tillämplig lag och behörig domstol

Dessa villkor ska regleras av och tolkas i enlighet med portugisisk lag. Domstolen i Cascais ska vara behörig att avgöra alla tvister som uppstår i samband med tolkningen och tillämpningen av dessa användarvillkor, med uteslutande av alla andra domstolar.

Datum för senaste uppdatering av integritetspolicyn:

02 maj 2018