fbpx

Privacybeleid

PRIVACYBELEID: SEEPMODES-websites

Privacy en bescherming van persoonsgegevens is een prioriteit voor SEEPMODE, Lda (hierna SEEPMODE) en onze duidelijke verbintenis.

Dit beleid heeft betrekking op de privacy praktijken van de webportalen en websites die door SEEPMODE worden beheerd.

Alle persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt, worden behandeld met de beveiligings- en vertrouwelijkheidswaarborgen die het wettelijk kader voor de bescherming van persoonsgegevens vereist.

De toegang tot en het gebruik van de websites onder de verantwoordelijkheid van SEEPMODE zijn gratis voor de gebruiker op voorwaarde dat SEEPMODE de gebruiksvoorwaarden heeft gelezen, begrepen en aanvaard.

Elke poging om de informatie te wijzigen of elke andere activiteit die de integriteit van het systeem kan schaden en in gevaar brengen, is strikt verboden door de geldende wetgeving.


De gebruiker van deze website is verplicht de geldende wetgeving strikt na te leven, met name op het gebied van computercriminaliteit en intellectuele eigendomsrechten, en is als enige verantwoordelijk voor elke inbreuk op deze regels.

Functionaris voor gegevensbescherming

SEEPMODE heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die kan worden gecontacteerd per e-mail op info@seepmode.com of per aangetekende brief met ontvangstbevestiging op Rua dos Navegantes, BL7 – RCH-C, 2710-297 Sintra.

Gegevensbescherming

SEEPMODE respecteert uw recht op privacy en zal op deze website geen persoonlijke gegevens over u verzamelen zonder uw uitdrukkelijke verzoek of toestemming.

Interactie met de websites van SEEPMODE vereist geen informatie van de gebruiker, tenzij registratie uitdrukkelijk noodzakelijk wordt geacht voor de gespecificeerde doeleinden en de gebruiker zijn/haar toestemming heeft gegeven onder de hieronder gedefinieerde voorwaarden.

Verantwoordelijke verwerking

SEEPMODE is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens:

Zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens alleen worden verwerkt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of voor doeleinden die daarmee verenigbaar zijn;
verzamelt, gebruikt en bewaart alleen de minimale hoeveelheid persoonsgegevens die nodig en toereikend zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verzameld, gebruikt en opgeslagen;
geen persoonsgegevens doorgeeft voor commerciële of reclamedoeleinden
persoonsgegevens verwerkt voor rechtmatige doeleinden of op uw verzoek voor het verlenen van onlinediensten.
Soorten persoonsgegevens
De soorten persoonsgegevens die door SEEPMODE worden verwerkt, variëren naargelang de diensten die op de door haar beheerde elektronische platforms of directe kanalen worden gepromoot.
Afhankelijk van het soort aangeboden diensten kunnen, mits voorafgaande toestemming, de volgende gegevens worden verzameld: naam, geboortedatum, fiscaal identificatienummer, nationaliteitscode, socialezekerheidsnummer, nummer van het identiteitsbewijs, adres, e-mailadres, mobiel telefoonnummer.

Beveiliging van persoonsgegevens

In het kader van haar activiteiten maakt SEEPMODE gebruik van passende technologieën en beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en openbaarmaking, namelijk

fysieke beveiligingsmaatregelen, namelijk toegangscontrole van personeel, werknemers en bezoekers tot de gebouwen van het hoofdkantoor en de gebouwen van het gegevens- en computercentrum zeer strikte mechanismen om inbraak tegen te gaan, blussen van branden, 24×7 bewaking van apparatuur en plaatsing van apparatuur in speciale rekken;
logische beveiligingsmaatregelen voor de toegang tot systemen en werkstations door middel van mechanismen voor identiteits-, authenticatie- en rechtenbeheer; aan de netwerkzijde het gebruik van firewalls en inbraakdetectiesystemen, de scheiding van netwerken (interne, externe en gedemilitariseerde zone) en toepassingsomgevingen, en de versleuteling van informatie via veilige communicatiekanalen.
Wij zullen uw gegevens nooit verkopen of delen met derden, tenzij wij daartoe verplicht worden door een gerechtelijk bevel of de wet.
Wij zullen uw gegevens niet buiten de Europese Unie brengen.
Wij hebben standaard geaccepteerde technologische en operationele veiligheidsmaatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik of ongepaste wijziging of vernietiging.
Toegang tot en controle van persoonsgegevens
Wij geven u op uw verzoek toegang tot uw persoonlijke gegevens en de mogelijkheid deze te corrigeren en te verwijderen. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien het gebruik van uw persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming, heeft u het recht uw toestemming in te trekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de geldigheid van de tot dan toe uitgevoerde verwerking.

U kunt hiertoe een verzoek indienen via de functionaris voor gegevensbescherming (info@seepmode.com):

informatie over uw gegevens;
informatie over de verwerking;
het doel van de verwerking
rectificatie of bijwerking van gegevens
uw gegevens in een open formaat
verwijdering van de gegevens, in welk geval verdere verwerking wordt ondermijnd;
Archivering van persoonsgegevens;
SEEPMODE bewaart uw persoonsgegevens gedurende de strikte periode die nodig is voor het doel waarvoor ze worden verwerkt.

De bewaartermijnen kunnen veranderen naargelang het algemeen belang, historische, wetenschappelijke of statistische redenen die dit rechtvaardigen, waardoor SEEPMODE verplicht is passende opslag- en beveiligingsmaatregelen te nemen

Cookies en soortgelijke technologieën

SEEPMODE gebruikt cookies op haar websites om de prestaties en de surfervaring van haar gebruikers te verbeteren, enerzijds door een snellere en efficiëntere respons en anderzijds door te voorkomen dat dezelfde informatie opnieuw moet worden ingevoerd. De installatie van cookies op websites helpt niet alleen om het apparaat van een gebruiker bij een volgend bezoek te herkennen, maar vaak ook om de goede werking ervan te garanderen. In de SEEPMODE-portalen worden de volgende cookies gebruikt:
essentieel – noodzakelijk om door de website te navigeren, toegang te verschaffen tot besloten delen van de website om het verlenen van diensten mogelijk te maken:
– Sessie cookies (bijvoorbeeld: Moodle login).
Analytisch – noodzakelijk om informatie te verzamelen voor statistische analyse van de navigatie en het gebruik van de elektronische website, namelijk
– Google
Sociale netwerken – een manier van interactie met sociale netwerken, namelijk.
– Facebook; – Addthis; – Twitter.
Performance – nodig om de gebruikerservaring van een elektronische website te monitoren, namelijk:
– Cloudflare; – Plumbr. De door het gebruik van cookies gegenereerde metadata kunnen naar derden worden gestuurd voor trendanalyse, om de navigatie van gebruikers op websites te volgen en de prestaties ervan te controleren, zonder de mogelijkheid om de betrokken personen te identificeren. Om de gebruikerservaring van deze website te verbeteren, maakt SEEPMODE gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die via uw browser op uw computer worden opgeslagen en waarin alleen informatie over uw voorkeuren wordt opgeslagen, en die als zodanig geen persoonlijk identificeerbare informatie over u bevatten. SEEPMODE gebruikt cookies op haar dynamische diensten om het invullen van gerelateerde formulieren te vergemakkelijken, en op andere websites om elementen te verzamelen met betrekking tot de interactie en algemene activiteit van gebruikers voor de SEEPMODE-website. De door SEEPMODE gebruikte cookies zijn niet invasief of schadelijk voor de gebruiker. U kunt echter cookies accepteren, weigeren of verwijderen door gebruik te maken van onze cookie-acceptatietool. SEEPMODE waarschuwt u echter dat het uitschakelen van cookies de goede werking van sommige diensten op de site kan verhinderen en de navigatie op de website geheel of gedeeltelijk kan beïnvloeden. De onderstaande tabel toont de gebruikte cookies en hun doel:
Naam cookie Oorsprong Duur Doel
Wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen bezoeken van bezoekers.
gat Google Analytics 10 minuten Controleert het aantal zoekopdrachten dat aan Google Analytics wordt doorgegeven.
gid Google Analytics 24 uur Gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers.

Hoe controleer ik het gebruik van cookies?

Gebruikers kunnen het gebruik van cookies voorkomen in hun browserinstellingen. Als u deze optie beperkt, kunnen sommige functies of tools worden beperkt.

Disclaimer

SEEPMODE is niet aansprakelijk in termen van burgerlijke aansprakelijkheid (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, directe of indirecte schade, winstderving en morele schade) die voortvloeit uit het gebruik, het juiste of onjuiste gebruik, door de gebruiker, van haar elektronische websites en hun inhoud, toegang door derden tot de computer en het computersysteem van de gebruiker.

De verstrekte informatie moet als informatief worden beschouwd.

Ondanks de inspanningen van SEEPMODE om de inhoud actueel en betrouwbaar te houden, kan deze onnauwkeurigheden, typografische fouten of verouderd zijn, zodat SEEPMODE niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor de volledige juistheid en actualiteit van de informatie op haar websites.

De websites kunnen links bevatten naar websites van derden waarover SEEPOEMET geen controle heeft en waarvoor zij geen verantwoordelijkheid draagt.

De weergave van de op deze website gepresenteerde wet- en regelgeving ontslaat de gebruiker niet van de verplichting de geldende, officieel goedgekeurde en in de oorspronkelijke publicaties en media (namelijk het Diário da República of het Publicatieblad van de Europese Unie) gepubliceerde wet- en regelgeving te raadplegen.

Wijzigingen in het veiligheids- en privacybeleid

Deze voorwaarden, die met zorg moeten worden gelezen, kunnen worden gewijzigd, waarbij de wijzigingen geacht worden in werking te treden vanaf de datum van hun bekendmaking, met uitdrukkelijke verwijzing naar de datum van hun bijwerking.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Portugese recht. De rechtbank van Cascais is bevoegd om geschillen die voortvloeien uit de interpretatie en toepassing van deze Gebruiksvoorwaarden te beslechten, met uitsluiting van elke andere rechtbank.

Datum van laatste bijwerking van het Privacybeleid:

02 mei 2018