fbpx

Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Webové stránky SEEPMODES

Ochrana soukromí a osobních údajů je pro společnost SEEPMODE, Lda (dále jen SEEPMODE) prioritou a naším jasným závazkem.

Tyto zásady se týkají ochrany osobních údajů na webových portálech a webových stránkách provozovaných společností SEEPMODE.

S veškerými osobními údaji, které nám poskytnete, bude nakládáno s bezpečnostními a důvěrnými opatřeními vyžadovanými právním rámcem pro ochranu osobních údajů.

Přístup k webovým stránkám a jejich používání, za které odpovídá společnost SEEPMODE, by mělo být pro uživatele bezplatné za předpokladu, že se seznámil s podmínkami jejich používání, porozuměl jim a souhlasil s nimi.

Jakýkoli pokus o změnu informací nebo jakákoli jiná činnost, která by mohla poškodit a ohrozit integritu systému, je přísně zakázána platnými právními předpisy.


Uživatel těchto webových stránek je povinen striktně dodržovat platnou legislativu, zejména s ohledem na počítačovou kriminalitu a práva duševního vlastnictví, a nese výhradní odpovědnost za jakékoli porušení těchto pravidel.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Společnost SEEPMODE jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého lze kontaktovat e-mailem na adrese info@seepmode.com nebo doporučeným dopisem s doručenkou na adrese Rua dos Navegantes, BL7 – RCH-C, 2710-297 Sintra.

Ochrana údajů

Společnost SEEPMODE respektuje vaše právo na soukromí a na těchto webových stránkách nebude shromažďovat žádné vaše osobní údaje bez vaší výslovné žádosti nebo souhlasu.

Interakce s webovými stránkami společnosti SEEPMODE nevyžaduje od uživatele žádné informace, pokud není registrace výslovně považována za nezbytnou pro stanovené účely a pokud uživatel neudělil svůj souhlas za níže definovaných podmínek.

Odpovědné zpracování

Za zpracování údajů odpovídá společnost SEEPMODE:

Zajišťuje, že vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze pro účely, pro které byly shromážděny, nebo pro účely s těmito účely slučitelné;
Shromažďuje, používá a uchovává pouze minimální množství osobních údajů, které je nezbytné a přiměřené účelům, pro které jsou shromažďovány, používány a uchovávány;
nepředává osobní údaje pro komerční nebo reklamní účely;
zpracovává osobní údaje pro zákonné účely nebo na vaši žádost za účelem poskytování online služeb.
Typy osobních údajů
Typy osobních údajů zpracovávaných společností SEEPMODE se liší v závislosti na poskytování služeb propagovaných na elektronických platformách nebo přímých kanálech, které spravuje.
Podle typu nabízených služeb mohou být na základě předchozího povolení shromažďovány tyto údaje: jméno, datum narození, daňové identifikační číslo, kód státní příslušnosti, číslo sociálního pojištění, číslo dokladu totožnosti, adresa, e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu.

Zabezpečení osobních údajů

Společnost SEEPMODE v rámci své činnosti používá vhodné technologie a bezpečnostní opatření k ochraně vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem a zveřejněním, a to konkrétně

fyzická bezpečnostní opatření, konkrétně kontrola přístupu zaměstnanců, pracovníků a návštěvníků do prostor centrály a do prostor datového a počítačového centra velmi přísné mechanismy proti vniknutí, hašení požárů, nepřetržité monitorování zařízení a umístění zařízení ve speciálních regálech;
logická bezpečnostní opatření pro přístup k systémům a pracovním stanicím prostřednictvím mechanismů správy identit, autentizace a práv; na straně sítě používání firewallů a systémů detekce narušení, oddělení sítí (vnitřní, vnější a demilitarizovaná zóna) a aplikačních prostředí a šifrování informací prostřednictvím zabezpečených komunikačních kanálů.
Nikdy neprodáváme ani nesdílíme vaše údaje s třetími stranami, pokud to není vyžadováno soudním příkazem nebo zákonem.
Vaše údaje nebudeme předávat mimo Evropskou unii.
Zavedli jsme standardně přijímaná technologická a provozní bezpečnostní opatření na ochranu vašich údajů před ztrátou, zneužitím nebo nesprávnou změnou či zničením.
Přístup k osobním údajům a jejich kontrola
Na vaši žádost vám umožňujeme přístup k vašim osobním údajům, jejich opravu a vymazání. Máte také právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů.

Pokud je použití vašich osobních údajů založeno na souhlasu, máte právo svůj souhlas odvolat, aniž by to mělo vliv na platnost dosud provedeného zpracování.

Žádost můžete podat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů (info@seepmode.com):

informace o vašich údajích;
informace o zpracování;
účel zpracování;
opravu nebo aktualizaci údajů;
vaše údaje v otevřeném formátu;
vymazání údajů, v takovém případě bude další zpracování znemožněno;
Archivace osobních údajů;
Společnost SEEPMODE bude uchovávat vaše osobní údaje po dobu nezbytně nutnou pro účel, pro který jsou zpracovávány.

Doba uchovávání se může měnit v závislosti na veřejném zájmu, historických, vědeckých nebo statistických důvodech, které ji ospravedlňují, což společnost SEEPMODE zavazuje k přijetí vhodných opatření pro uchovávání a zabezpečení.

Soubory cookie a podobné technologie

Společnost SEEPMODE používá na svých webových stránkách soubory cookie, aby zlepšila výkonnost a zážitek uživatelů z prohlížení stránek, a to jednak zvýšením rychlosti a efektivity odezvy a jednak eliminací nutnosti opakovaného zadávání stejných informací. Instalace souborů cookie na webových stránkách pomáhá nejen rozpoznat zařízení uživatele při jeho další návštěvě, ale často také pomáhá zajistit jeho správné fungování. Na portálech SEEPMODE se používají následující soubory cookie:
nezbytné – nezbytné pro navigaci na webových stránkách, umožňující přístup do soukromých oblastí webových stránek a umožňující poskytování služeb:
– Soubory cookie relace (např.: přihlášení do Moodle).
Analytické – nezbytné pro shromažďování informací pro statistickou analýzu navigace a používání elektronických webových stránek, a to
– Google
Sociální sítě – způsob interakce se sociálními sítěmi, a to:.
– Facebook; – Addthis; – Twitter.
Výkonnostní – potřebné ke sledování uživatelského zážitku z elektronické stránky, např:
– Cloudflare; – Plumbr. Metadata vytvořená použitím souborů cookie mohou být zasílána třetím stranám za účelem analýzy trendů, sledování pohybu uživatelů na webových stránkách a monitorování jejich výkonu, aniž by bylo možné identifikovat dotčené osoby. Za účelem zlepšení uživatelského komfortu těchto webových stránek používá společnost SEEPMODE soubory cookie, což jsou malé textové soubory, které se ukládají do vašeho počítače prostřednictvím prohlížeče a uchovávají pouze informace týkající se vašich preferencí, a jako takové neobsahují žádné osobní údaje o vás. Společnost SEEPMODE používá soubory cookie na svých dynamických službách k usnadnění vyplňování souvisejících formulářů a na jiných webových stránkách ke shromažďování prvků souvisejících s interakcí a obecnou aktivitou uživatelů před webovou stránkou společnosti SEEPMODE. Soubory cookie používané společností SEEPMODE nejsou pro uživatele invazivní ani škodlivé. Soubory cookie však můžete přijmout, odmítnout nebo vymazat pomocí našeho nástroje pro přijímání souborů cookie. Společnost SEEPMODE vás však upozorňuje, že zakázání souborů cookie může znemožnit správné fungování některých služeb na webu a částečně nebo zcela ovlivnit navigaci na webu. V následující tabulce jsou uvedeny používané soubory cookie a jejich účel:
Název souboru cookie Původ Doba trvání Účel
Slouží k rozlišení návštěv návštěvníků.
gat Google Analytics 10 minut Kontroluje počet dotazů odeslaných do služby Google Analytics.
gid Google Analytics 24 hodin Slouží k rozlišení uživatelů.

Jak mohu ovládat používání souborů cookie?

Uživatelé mohou používání souborů cookie zakázat v nastavení svého prohlížeče. Pokud tuto možnost omezíte, mohou být některé funkce nebo nástroje omezeny.

Zřeknutí se odpovědnosti

Společnost SEEPMODE nenese odpovědnost z hlediska občanskoprávní odpovědnosti (mimo jiné včetně přímých nebo nepřímých škod, ušlého zisku a morální újmy), která vznikla v důsledku používání, správného nebo nesprávného používání jejích elektronických webových stránek a jejich obsahu uživatelem, přístupu třetích osob k počítači a počítačovému systému uživatele.

Poskytované informace je třeba posuzovat z informativního hlediska.

I přes snahu společnosti SEEPMODE o aktuálnost a spolehlivost obsahu mohou obsahovat nepřesnosti, tiskové chyby nebo být neaktuální, takže společnost SEEPMODE nemůže nést odpovědnost za úplnou přesnost a aktuálnost informací obsažených na svých webových stránkách.

Webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky provozované třetími stranami, nad kterými společnost SEEPOEMET nemá kontrolu a za které nenese žádnou odpovědnost.

Vizualizace právních předpisů a nařízení prezentovaných na těchto internetových stránkách nezbavuje uživatele povinnosti nahlédnout do platných právních předpisů a nařízení, které byly oficiálně schváleny a zveřejněny v původních publikacích a médiích (konkrétně v Diário da República nebo Úředním věstníku Evropské unie).

Změny zásad bezpečnosti a ochrany osobních údajů

Tyto podmínky, které je třeba číst s náležitou pozorností, mohou být změněny, přičemž změny se považují za účinné ode dne jejich zveřejnění s výslovným odkazem na datum jejich aktualizace.

Rozhodné právo a příslušný soud

Tyto podmínky se řídí portugalským právem a vykládají se v souladu s ním. Soud v Cascais je příslušný k řešení jakýchkoli sporů vyplývajících z výkladu a uplatňování těchto Podmínek používání s vyloučením jakéhokoli jiného soudu.

Datum poslední aktualizace zásad ochrany osobních údajů:

02. května 2018