fbpx

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI: strony internetowe SEEPMODE

Prywatność i ochrona danych osobowych jest priorytetem dla SEEPMODE, Lda (dalej SEEPMODE) i naszym wyraźnym zobowiązaniem.

Niniejsza polityka obejmuje praktyki w zakresie prywatności portali internetowych i stron internetowych prowadzonych przez SEEPMODE.

Wszelkie przekazane nam dane osobowe będą traktowane z zachowaniem zabezpieczeń bezpieczeństwa i poufności wymaganych przez ramy prawne dotyczące ochrony danych osobowych.

Dostęp i korzystanie ze stron internetowych będących w gestii SEEPMODE powinno być dla użytkownika bezpłatne, pod warunkiem, że SEEPMODE przeczytał, zrozumiał i zaakceptował warunki jego użytkowania.

Wszelkie próby modyfikacji informacji lub inne działania, które mogą uszkodzić i naruszyć integralność systemu są surowo zabronione przez obowiązujące przepisy.


Użytkownik tej strony jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie przestępczości komputerowej i praw własności intelektualnej, i ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia tych zasad.

Inspektor ochrony danych

SEEPMODE wyznaczyło inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem info@seepmode.com lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Rua dos Navegantes, BL7 – RCH-C, 2710-297 Sintra.

Ochrona danych

SEEPMODE szanuje Twoje prawo do prywatności i nie będzie gromadzić żadnych danych osobowych o Tobie na tej stronie bez Twojej wyraźnej prośby lub zgody.

Interakcja z witrynami SEEPMODE nie wymaga od użytkownika żadnych informacji, chyba że rejestracja jest wyraźnie uznana za konieczną dla określonych celów, a użytkownik wyraził zgodę na warunkach określonych poniżej.

Odpowiedzialne przetwarzanie

SEEPMODE ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych:

Zapewnia, że dane osobowe użytkownika są przetwarzane wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane lub do celów zgodnych z tymi celami;
zbiera, wykorzystuje i przechowuje tylko minimalną ilość danych osobowych, niezbędną i odpowiednią do celów, dla których są zbierane, wykorzystywane i przechowywane;
nie przekazuje danych osobowych do celów komercyjnych lub reklamowych;
przetwarza dane osobowe w celach zgodnych z prawem lub na żądanie użytkownika w celu świadczenia usług online.
Rodzaje danych osobowych
Rodzaje danych osobowych przetwarzanych przez SEEPMODE różnią się w zależności od świadczenia usług promowanych na platformach elektronicznych lub kanałach bezpośrednich, którymi zarządza.
Zgodnie z rodzajem oferowanych usług, pod warunkiem wcześniejszej autoryzacji, mogą być gromadzone następujące dane: imię i nazwisko, data urodzenia, numer identyfikacji podatkowej, kod obywatelstwa, numer ubezpieczenia społecznego, numer dokumentu tożsamości, adres, adres e-mail, numer telefonu komórkowego.

Bezpieczeństwo danych osobowych

W ramach prowadzonej działalności SEEPMODE stosuje odpowiednie technologie i środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem i ujawnieniem, a mianowicie:

środki bezpieczeństwa fizycznego, a mianowicie kontrola dostępu kadry, pracowników i gości do pomieszczeń siedziby głównej oraz do pomieszczeń centrum danych i komputerowego bardzo rygorystyczne mechanizmy zwalczania włamań, gaszenie pożarów, monitorowanie sprzętu w trybie 24×7 oraz umieszczanie sprzętu w specjalnych regałach;
logiczne środki bezpieczeństwa dostępu do systemów i stacji roboczych poprzez mechanizmy zarządzania tożsamością, uwierzytelnianiem i prawami; po stronie sieci stosowanie zapór ogniowych i systemów wykrywania włamań, rozdzielenie sieci (wewnętrznej, zewnętrznej i strefy zdemilitaryzowanej) i środowisk aplikacyjnych oraz szyfrowanie informacji poprzez bezpieczne kanały komunikacyjne.
Nigdy nie sprzedamy ani nie udostępnimy Twoich danych osobom trzecim, chyba że będziemy do tego zobowiązani nakazem sądowym lub prawem.
Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Unię Europejską.
Wdrożyliśmy standardowo przyjęte technologiczne i operacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić Twoje dane przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub niewłaściwą zmianą lub zniszczeniem.
Dostęp do danych osobowych i ich kontrola
Umożliwiamy Ci dostęp do Twoich danych osobowych, ich poprawianie i usuwanie na Twoje żądanie. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

W przypadku, gdy wykorzystanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do wycofania zgody bez wpływu na ważność dotychczasowego przetwarzania.

Może Pani/Pan zażądać za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych (info@seepmode.com)

informacji o swoich danych;
informacji o przetwarzaniu;
celu przetwarzania;
sprostowania lub aktualizacji danych;
swoich danych w otwartym formacie;
usunięcie danych, w którym to przypadku dalsze przetwarzanie będzie utrudnione;
Archiwizacja danych osobowych;
SEEPMODE będzie przechowywał Państwa dane osobowe przez ścisły okres niezbędny do realizacji celu, w jakim są przetwarzane.

Okresy przechowywania mogą ulec zmianie w zależności od uzasadniającego je interesu publicznego, względów historycznych, naukowych lub statystycznych, zobowiązujących SEEPMODE do podjęcia odpowiednich środków przechowywania i bezpieczeństwa.

Pliki cookies i podobne technologie

SEEPMODE wykorzystuje pliki cookies na swoich stronach internetowych w celu poprawy wydajności i komfortu przeglądania stron przez użytkowników, z jednej strony poprzez zwiększenie szybkości i efektywności reakcji, a z drugiej strony poprzez wyeliminowanie konieczności ponownego wprowadzania tych samych informacji. Instalacja plików cookies na stronach internetowych nie tylko pomaga rozpoznać urządzenie użytkownika przy jego kolejnej wizycie, ale często również pomaga zapewnić jego prawidłowe funkcjonowanie. Pliki cookies stosowane w portalach SEEPMODE są następujące:
niezbędne – konieczne do poruszania się po stronie internetowej, zapewniające dostęp do prywatnych obszarów serwisu, umożliwiające świadczenie usług:
– Cookies sesyjne (np.: logowanie do Moodle).
analityczne – niezbędne do zbierania informacji w celu analizy statystycznej nawigacji i korzystania ze strony elektronicznej, tj.
– Google
Społecznościowe – sposób interakcji z sieciami społecznościowymi, a mianowicie.
– Facebook; – Addthis; – Twitter.
Wydajność – potrzebne do monitorowania doświadczenia użytkownika strony elektronicznej, a mianowicie:
– Cloudflare; – Plumbr. Metadane generowane w wyniku stosowania plików cookies mogą być przesyłane do osób trzecich w celu analizy trendów, śledzenia nawigacji użytkowników na stronach internetowych oraz monitorowania ich wydajności, bez możliwości identyfikacji osób, których dotyczą. W celu poprawy komfortu korzystania z tej strony internetowej, SEEPMODE wykorzystuje pliki cookie, które są małymi plikami tekstowymi zapisywanymi na komputerze użytkownika za pośrednictwem przeglądarki, przechowującymi jedynie informacje związane z preferencjami użytkownika i jako takie nie zawierają żadnych informacji umożliwiających identyfikację osoby. SEEPMODE używa plików cookies w swoich dynamicznych serwisach, aby ułatwić wypełnianie związanych z nimi formularzy, a na innych stronach internetowych, aby zbierać elementy związane z interakcją i ogólną aktywnością użytkowników przed stroną SEEPMODE. Pliki cookie wykorzystywane przez SEEPMODE nie są ani inwazyjne, ani szkodliwe dla użytkownika. Użytkownik może jednak zaakceptować, odrzucić lub usunąć pliki cookie, korzystając z naszego narzędzia do akceptacji plików cookie. SEEPMODE ostrzega jednak, że wyłączenie plików cookies może uniemożliwić prawidłowe funkcjonowanie niektórych usług na stronie, wpływając częściowo lub całkowicie na nawigację po stronie. Poniższa tabela przedstawia wykorzystywane pliki cookies oraz ich cel:
Nazwa pliku cookie Pochodzenie Czas trwania Cel.
Używane do rozróżniania wizyt odwiedzających.
gat Google Analytics 10 minut Kontroluje liczbę zapytań przesyłanych do Google Analytics.
gid Google Analytics 24 godziny Używane do rozróżniania użytkowników.

Jak mogę kontrolować wykorzystanie plików cookie?

Użytkownicy mogą zapobiec używaniu plików cookie w ustawieniach przeglądarki. W przypadku ograniczenia tej opcji, niektóre funkcje lub narzędzia mogą być ograniczone.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

SEEPMODE nie ponosi odpowiedzialności cywilnej (w tym między innymi za szkody bezpośrednie lub pośrednie, utratę zysku i szkody moralne) wynikającej z użytkowania, prawidłowego lub nieprawidłowego, przez użytkownika, jego elektronicznych stron internetowych i ich zawartości, dostępu osób trzecich do komputera i systemu komputerowego użytkownika.

Podane informacje należy rozpatrywać w aspekcie informacyjnym.

Pomimo starań SEEPMODE o aktualność i wiarygodność treści, mogą one zawierać nieścisłości, błędy typograficzne lub być nieaktualne, tak więc SEEPMODE nie może ponosić odpowiedzialności za całkowitą dokładność i aktualność informacji zawartych na swoich stronach internetowych.

Strony internetowe mogą zawierać linki do stron internetowych prowadzonych przez osoby trzecie, nad którymi SEEPOEMET nie ma kontroli i za które nie ponosi odpowiedzialności.

Wizualizacja przepisów i regulacji prawnych przedstawionych na tej stronie internetowej nie zwalnia użytkownika od konsultacji z obowiązującymi przepisami i regulacjami, oficjalnie zatwierdzonymi i opublikowanymi w oryginalnych publikacjach i mediach (mianowicie w Diário da República lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej).

Zmiany w polityce bezpieczeństwa i prywatności

Niniejsze warunki, które należy czytać z uwagą, mogą zostać zmienione, przy czym zmiany uważa się za obowiązujące od daty ich publikacji, z wyraźnym odniesieniem do daty ich aktualizacji.

Prawo właściwe i sąd właściwy

Niniejsze Warunki podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem portugalskim. Sąd w Cascais jest właściwy do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z interpretacji i stosowania niniejszych Warunków, z wyłączeniem wszelkich innych sądów.

Data ostatniej aktualizacji Polityki Prywatności:

02 maja 2018 r.