fbpx

Privaatsuspoliitika

PRIVAATSUSE POLIITIKA: SEEPMODE veebilehed

Privaatsuse ja isikuandmete kaitse on SEEPMODE, Lda (edaspidi SEEPMODE) jaoks prioriteet ja meie selge kohustus.

Käesolev poliitika käsitleb SEEPMODE poolt hallatavate veebiportaalide ja veebisaitide privaatsustavasid.

Kõiki teie poolt meile edastatud isikuandmeid käsitletakse isikuandmete kaitset käsitlevas õiguslikus raamistikus nõutavate turva- ja konfidentsiaalsustagatistega.

SEEPMODE vastutusalas olevatele veebilehtedele juurdepääs ja nende kasutamine peaks olema kasutaja poolt vaba eeldusel, et SEEPMODE on lugenud, mõistnud ja aktsepteerinud selle kasutamise tingimusi.

Kõik katsed muuta teavet või muud tegevused, mis võivad kahjustada ja ohustada süsteemi terviklikkust, on kehtivate õigusaktide kohaselt rangelt keelatud.


Selle veebilehe kasutaja on kohustatud täpselt järgima kehtivaid õigusakte, eelkõige seoses arvutikuritegude ja intellektuaalomandi õigustega, ning vastutab ainuisikuliselt nende eeskirjade rikkumise eest.

Andmekaitseametnik

SEEPMODE on määranud andmekaitseametniku, kellega saab ühendust võtta e-posti aadressil info@seepmode.com või tähitud kirjaga kättesaamistõendiga aadressil Rua dos Navegantes, BL7 – RCH-C, 2710-297 Sintra.

Andmekaitse

SEEPMODE austab teie õigust eraelu puutumatusele ja ei kogu sellel veebilehel teie kohta mingeid isikuandmeid ilma teie selgesõnalise taotluse või nõusolekuta.

SEEPMODE veebilehtedega suhtlemine ei nõua kasutajalt mingit teavet, välja arvatud juhul, kui registreerimine on selgesõnaliselt määratletud eesmärkidel vajalikuks tunnistatud ja kasutaja on andnud selleks loa allpool määratletud tingimustel.

Vastutav töötlemine

SEEPMODE vastutab andmete töötlemise eest:

Tagab, et teie isikuandmeid töödeldakse ainult nendel eesmärkidel, milleks need koguti, või eesmärkidel, mis on kooskõlas nende eesmärkidega;
kogub, kasutab ja säilitab ainult minimaalselt vajalikke ja piisavaid isikuandmeid, mis on vajalikud ja piisavad antud eesmärgi saavutamiseks;
ei edasta isikuandmeid äri- või reklaami eesmärgil;
töötleb isikuandmeid seaduslikult kehtestatud eesmärkidel või teie taotlusel veebipõhiste teenuste osutamiseks.
Isikuandmete liigid
Isikuandmed, mida SEEPMODE töötleb, on eri liiki, arvestades tema hallatavatel elektroonilistel platvormidel või otsekanalites edendatavate teenuste osutamist.
Vastavalt pakutavate teenuste tüübile võidakse pärast eelnevat luba koguda: nimi, sünniaeg, maksukohustuslasena registreerimise number, kodanikukood, sotsiaalkindlustusnumber, isikut tõendava dokumendi number, aadress, e-posti aadress, mobiiltelefoni number.

Isikuandmete turvalisus

SEEPMODE kasutab oma tegevuse käigus oma isikuandmete kaitseks sobivaid tehnoloogiaid ja turvameetmeid, mis kaitsevad volitamata juurdepääsu ja avalikustamise eest, nimelt:

füüsilised turvameetmed, nimelt töötajate, töötajate ja külastajate juurdepääsukontroll peakorteri ruumidesse ning andme- ja arvutuskeskuse ruumides väga ranged mehhanismid sissetungi vastu võitlemiseks, tulekahjude kustutamine, seadmete 24×7 järelevalve ja seadmete paigutamine spetsiaalsetesse riiulitesse;
loogilised turvameetmed süsteemidele ja tööjaamadele juurdepääsu osas identiteedi, autentimise ja õiguste haldamise mehhanismide kaudu; võrgu osas tulemüüride ja sissetungi tuvastamise süsteemide kasutamine, võrkude (sise-, välis- ja demilitariseeritud tsoon) ja rakenduskeskkondade eraldamine ning teabe krüpteerimine turvaliste sidekanalite kaudu.
Me ei müü teie andmeid ega anna neid kunagi kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui me oleme selleks kohustatud kohtuotsuse või seaduse alusel.
Me ei edasta teie andmeid väljapoole Euroopa Liitu.
Oleme rakendanud standardina aktsepteeritud tehnoloogilisi ja operatiivseid turvameetmeid, et kaitsta teie andmeid kaotsimineku, väärkasutuse või ebakorrektse muutmise või hävitamise eest.
Juurdepääs isikuandmetele ja nende kontroll
Võimaldame teile soovi korral juurdepääsu oma isikuandmetele, nende parandamist ja kustutamist. Teil on ka õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele.

Kui teie isikuandmete kasutamine põhineb nõusolekul, on teil õigus oma nõusolek tagasi võtta, ilma et see ohustaks senise andmetöötluse kehtivust.

Andmekaitseametniku (info@seepmode.com) kaudu võite taotleda:

teavet oma andmete kohta;
teavet töötlemise kohta;
andmete töötlemise eesmärk;
andmete parandamist või ajakohastamist;
Teie andmeid avatud kujul;
andmete kustutamine, mis sellisel juhul kahjustab edasist töötlemist;
Isikuandmete arhiveerimine;
SEEPMODE säilitab teie isikuandmeid töötlemiseks rangelt vajaliku aja jooksul vastavalt vastavale eesmärgile.

Säilitamisperioodid võivad muutuda vastavalt üldsuse huvidele, ajaloolistele, teaduslikele või statistilistele põhjustele, mis õigustavad seda, kohustades SEEPMODE’i võtma asjakohaseid säilitamis- ja turvameetmeid.

Küpsised ja sarnased tehnoloogiad

SEEPMODE kasutab oma veebisaitidel küpsiseid, et parandada kasutajate jõudlust ja sirvimiskogemust, suurendades ühelt poolt reageerimise kiirust ja tõhusust ning teiselt poolt kaotades vajaduse sama teabe korduvaks sisestamiseks. Küpsiste paigaldamine aitab veebilehtedel mitte ainult ära tunda kasutaja seadet järgmisel külastusel, vaid sageli ka selle korrektset toimimist. SEEPMODE portaalides kasutatavad küpsised on järgmised:
hädavajalikud – vajalikud veebilehel navigeerimiseks, mis tagavad juurdepääsu veebilehe privaatsetele aladele, et võimaldada teenuste osutamist:
– Seansiküpsised (nt: Moodle login)
Analüütilised – vajalikud teabe kogumiseks elektroonilise veebilehe navigeerimise ja kasutamise statistiliseks analüüsiks, nimelt
– Google
Sotsiaalvõrgustikud – võimalus suhtlemiseks sotsiaalvõrgustikega, nimelt
– Facebook; – Addthis; – Twitter.
Tulemuslikkus – vajalik elektroonilise saidi kasutajakogemuse jälgimiseks, nt:
– Cloudflare; – Plumbr. Küpsiste kasutamisel tekkivad metaandmed võidakse saata kolmandatele isikutele trendianalüüsiks, kasutajate navigeerimise jälgimiseks veebilehtedel ja nende jõudluse jälgimiseks, ilma et seejuures oleks võimalik isikuid tuvastada. Selle veebilehe kasutajakogemuse parandamiseks kasutab SEEPMODE küpsiseid, mis on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie arvutisse teie brauseri kaudu, säilitades ainult teie eelistustega seotud teavet, mis ei sisalda sellisena teie isikuandmeid. SEEPMODE kasutab küpsiseid oma dünaamilistes teenustes, et lihtsustada nendega seotud vormide täitmist, ning muudel veebilehtedel, et koguda elemente, mis on seotud kasutajate suhtlemise ja üldise tegevusega enne SEEPMODE veebilehte. SEEPMODE poolt kasutatavad küpsised ei ole kasutaja jaoks invasiivsed ega kahjulikud. Siiski saate küpsiste vastuvõtmist, keeldumist või kustutamist kasutada meie küpsiste vastuvõtmise tööriista abil. SEEPMODE hoiatab teid siiski, et küpsiste keelamine võib takistada mõne saidi teenuse nõuetekohast toimimist, mõjutades osaliselt või täielikult veebisaidil navigeerimist. Alljärgnevas tabelis on esitatud kasutatud küpsised ja nende eesmärk:
Küpsise nimi Päritolu Kestvus Eesmärk
_ga Google Analytics 2 aastat Kasutatakse külastajate külastuste eristamiseks.
gat Google Analytics 10 minutit Kontrollib Google Analytics’ile esitatavate päringute arvu.
gid Google Analytics 24 tundi Kasutatakse kasutajate eristamiseks.

Kuidas kontrollida küpsiste kasutamist?

Kasutajad saavad küpsiste kasutamist oma brauseri seadetes takistada. Kui te seda võimalust piirate, võib mõne funktsiooni kasutamine või teatavate tööriistade toimimine olla piiratud.

Vastutustagatised

SEEPMODE ei vastuta tsiviilvastutuse mõttes (sealhulgas, kuid mitte ainult, otseselt või kaudselt tekitatud kahju, saamata jäänud tulu ja moraalne kahju), mis tuleneb kasutaja poolt oma elektrooniliste veebilehtede ja nende sisu kasutamisest, õigest või ebaõigest kasutamisest, kolmandate isikute juurdepääsust kasutaja arvutile ja arvutisüsteemile.

Avaldatud teavet tuleb vaadelda informatiivses aspektis.

Vaatamata SEEPMODE püüdlustele hoida sisu ajakohasena ja usaldusväärsena, võivad need sisaldada ebatäpsusi, kirjavigu või olla vananenud, nii et SEEPMODE ei saa vastutada oma veebilehtedel sisalduva teabe täieliku täpsuse ja ajakohasuse eest.

Veebilehed võivad sisaldada linke kolmandate osapoolte poolt hallatavatele veebilehtedele, mille üle SEEPOEMET ei oma kontrolli ja mille eest ta ei vastuta.

Käesoleval veebisaidil esitatud õigusnormide visualiseerimine ei vabasta kehtivate, ametlikult heakskiidetud ja originaalväljaannetes ja -meedias (nimelt Diário da República või Euroopa Liidu Teatajas) avaldatud õigusnormidega tutvumisest.

Turvalisuse ja eraelu puutumatuse poliitika muutmine

Käesolevaid tingimusi, mida tuleb hoolikalt lugeda, võib muuta, kusjuures muudatused loetakse jõustuvat alates nende avaldamise kuupäevast, viidates selgesõnaliselt nende ajakohastamise kuupäevale.

Kohaldatav õigus ja pädev kohus

Käesolevate tingimuste suhtes kohaldatakse ja neid tõlgendatakse vastavalt Portugali õigusele. Cascais’ kohus on pädev lahendama kõiki konflikte, mis tulenevad käesolevate kasutustingimuste tõlgendamisest ja kohaldamisest, välistades mis tahes muu kohtu pädevuse.

Privaatsuspoliitika viimase ajakohastamise kuupäev:

02. mai 2018