fbpx

Πολιτική απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Ιστοσελίδες SEEPMODES

Το απόρρητο και η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελούν προτεραιότητα για την SEEPMODE, Lda (εφεξής SEEPMODE) και σαφή δέσμευσή μας.

Η παρούσα πολιτική καλύπτει τις πρακτικές απορρήτου των διαδικτυακών πυλών και των ιστότοπων που διαχειρίζεται η SEEPMODE.

Κάθε προσωπικό δεδομένο που μας παρέχετε θα αντιμετωπίζεται με τις εγγυήσεις ασφάλειας και εμπιστευτικότητας που απαιτούνται από το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Η πρόσβαση και η χρήση των δικτυακών τόπων υπό την ευθύνη του SEEPMODE θα πρέπει να είναι ελεύθερη για τον χρήστη, υπό την προϋπόθεση ότι ο SEEPMODE έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης τους.

Οποιαδήποτε προσπάθεια τροποποίησης των πληροφοριών ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που μπορεί να βλάψει και να θέσει σε κίνδυνο την ακεραιότητα του συστήματος απαγορεύεται αυστηρά από την ισχύουσα νομοθεσία.


Ο χρήστης του παρόντος δικτυακού τόπου υποχρεούται να συμμορφώνεται αυστηρά με την ισχύουσα νομοθεσία, ιδίως όσον αφορά το ηλεκτρονικό έγκλημα και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε παράβαση των κανόνων αυτών.

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

Η SEEPMODE έχει ορίσει υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@seepmode.com ή με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής στη διεύθυνση Rua dos Navegantes, BL7 – RCH-C, 2710-297 Sintra.

Προστασία δεδομένων

Η SEEPMODE σέβεται το δικαίωμά σας στην ιδιωτική ζωή και δεν θα συλλέξει οποιαδήποτε προσωπικά σας δεδομένα σε αυτόν τον ιστότοπο χωρίς το ρητό αίτημά σας ή τη συγκατάθεσή σας.

Η αλληλεπίδραση με τους δικτυακούς τόπους της SEEPMODE δεν απαιτεί καμία πληροφορία από τον χρήστη, εκτός εάν η εγγραφή κρίνεται ρητά απαραίτητη για τους σκοπούς που καθορίζονται και ο χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του υπό τους όρους που ορίζονται κατωτέρω.

Υπεύθυνη επεξεργασία

Η SEEPMODE είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των δεδομένων:

Διασφαλίζει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή για σκοπούς συμβατούς με τους σκοπούς αυτούς,
Συλλέγει, χρησιμοποιεί και αποθηκεύει μόνο τον ελάχιστο αριθμό δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι αναγκαίος και επαρκής για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται, χρησιμοποιούνται και αποθηκεύονται,
δεν διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για εμπορικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς,
επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για νόμιμους σκοπούς ή κατόπιν αιτήματός σας για την παροχή επιγραμμικών υπηρεσιών.
Τύποι δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Οι τύποι δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται η SEEPMODE ποικίλλουν ανάλογα με την παροχή υπηρεσιών που προωθείται στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες ή στα απευθείας κανάλια που διαχειρίζεται.
Ανάλογα με το είδος των προσφερόμενων υπηρεσιών, μπορούν να συλλέγονται, κατόπιν προηγούμενης άδειας, τα ακόλουθα: όνομα, ημερομηνία γέννησης, αριθμός φορολογικού μητρώου, κωδικός εθνικότητας, αριθμός κοινωνικής ασφάλισης, αριθμός εγγράφου ταυτότητας, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός κινητού τηλεφώνου.

Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων

Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων της, η SEEPMODE χρησιμοποιεί κατάλληλες τεχνολογίες και μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και αποκάλυψη, και συγκεκριμένα

μέτρα φυσικής ασφάλειας, δηλαδή έλεγχος πρόσβασης του προσωπικού, των υπαλλήλων και των επισκεπτών στις εγκαταστάσεις της έδρας και στις εγκαταστάσεις του κέντρου δεδομένων και υπολογιστών πολύ αυστηροί μηχανισμοί για την καταπολέμηση της εισβολής, κατάσβεση πυρκαγιών, 24×7 παρακολούθηση του εξοπλισμού και τοποθέτηση του εξοπλισμού σε ειδικά ράφια,
μέτρα λογικής ασφάλειας για την πρόσβαση στα συστήματα και τους σταθμούς εργασίας μέσω μηχανισμών διαχείρισης ταυτότητας, πιστοποίησης ταυτότητας και δικαιωμάτων- από την πλευρά του δικτύου, η χρήση τειχών προστασίας και συστημάτων ανίχνευσης εισβολών, ο διαχωρισμός των δικτύων (εσωτερική, εξωτερική και αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη) και των περιβαλλόντων εφαρμογών και η κρυπτογράφηση των πληροφοριών μέσω ασφαλών διαύλων επικοινωνίας.
Ποτέ δεν θα πουλήσουμε ή θα μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με τρίτους, εκτός εάν μας ζητηθεί από δικαστική απόφαση ή νόμο.
Δεν θα διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Έχουμε εφαρμόσει τυποποιημένα αποδεκτά τεχνολογικά και λειτουργικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων σας από απώλεια, κακή χρήση ή ακατάλληλη τροποποίηση ή καταστροφή.
Πρόσβαση και έλεγχος των προσωπικών δεδομένων
Σας επιτρέπουμε να έχετε πρόσβαση, να διορθώνετε και να διαγράφετε τα προσωπικά σας δεδομένα κατόπιν αιτήματός σας. Έχετε επίσης το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Όταν η χρήση των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται σε συγκατάθεση, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας χωρίς να επηρεαστεί η εγκυρότητα της επεξεργασίας που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής.

Μπορείτε να το ζητήσετε μέσω του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (info@seepmode.com):

πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα σας,
πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία,
το σκοπό της επεξεργασίας,
διόρθωση ή ενημέρωση των δεδομένων,
τα δεδομένα σας σε ανοικτή μορφή,
διαγραφή των δεδομένων, οπότε η περαιτέρω επεξεργασία θα υπονομευθεί,
Αρχειοθέτηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
Η SEEPMODE θα διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα για το αυστηρό χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για τον σκοπό για τον οποίο υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Οι περίοδοι διατήρησης μπορεί να αλλάξουν ανάλογα με το δημόσιο συμφέρον, τους ιστορικούς, επιστημονικούς ή στατιστικούς λόγους που το δικαιολογούν, υποχρεώνοντας τη SEEPMODE να λάβει τα κατάλληλα μέτρα αποθήκευσης και ασφάλειας.

Cookies και παρόμοιες τεχνολογίες

Η SEEPMODE χρησιμοποιεί cookies στους ιστότοπούς της προκειμένου να βελτιώσει την απόδοση και την εμπειρία περιήγησης των χρηστών της, αφενός αυξάνοντας την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα της απόκρισης και αφετέρου εξαλείφοντας την ανάγκη επαναφοράς των ίδιων πληροφοριών. Η εγκατάσταση των cookies στους ιστότοπους όχι μόνο βοηθά στην αναγνώριση της συσκευής ενός χρήστη κατά την επόμενη επίσκεψή του, αλλά συχνά βοηθά και στη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας της. Τα cookies που χρησιμοποιούνται στις διαδικτυακές πύλες της SEEPMODE είναι τα ακόλουθα:
απαραίτητα – απαραίτητα για την πλοήγηση στον ιστότοπο, παρέχοντας πρόσβαση σε ιδιωτικές περιοχές του ιστότοπου για να καταστεί δυνατή η παροχή υπηρεσιών:
– Cookies συνόδου (π.χ.: σύνδεση στο Moodle).
Αναλυτικά – απαραίτητα για τη συλλογή πληροφοριών για τη στατιστική ανάλυση της πλοήγησης και της χρήσης του ηλεκτρονικού δικτυακού τόπου, ήτοι
– Google
Κοινωνική δικτύωση – τρόπος αλληλεπίδρασης με κοινωνικά δίκτυα, συγκεκριμένα.
– Facebook- – Addthis- – Twitter.
Απόδοση – απαραίτητη για την παρακολούθηση της εμπειρίας του χρήστη σε έναν ηλεκτρονικό ιστότοπο, π.χ:
– Cloudflare; – Plumbr. Τα μεταδεδομένα που παράγονται από τη χρήση των cookies μπορούν να αποστέλλονται σε τρίτους για την ανάλυση τάσεων, την παρακολούθηση της πλοήγησης των χρηστών στους ιστότοπους και την παρακολούθηση της απόδοσής τους, χωρίς να είναι δυνατή η ταυτοποίηση των ενδιαφερόμενων ατόμων. Προκειμένου να βελτιώσει την εμπειρία του χρήστη σε αυτόν τον ιστότοπο, η SEEPMODE χρησιμοποιεί cookies, τα οποία είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας μέσω του προγράμματος περιήγησής σας, αποθηκεύοντας μόνο πληροφορίες που σχετίζονται με τις προτιμήσεις σας και ως εκ τούτου δεν περιέχουν καμία προσωπική πληροφορία για εσάς. Η SEEPMODE χρησιμοποιεί cookies στις δυναμικές υπηρεσίες της για να διευκολύνει τη συμπλήρωση των σχετικών φορμών και σε άλλους ιστότοπους για να συλλέγει στοιχεία που σχετίζονται με την αλληλεπίδραση και τη γενική δραστηριότητα των χρηστών πριν από τον ιστότοπο της SEEPMODE. Τα cookies που χρησιμοποιεί η SEEPMODE δεν είναι ούτε παρεμβατικά ούτε επιβλαβή για τον χρήστη. Ωστόσο, μπορείτε να αποδεχτείτε, να αρνηθείτε ή να διαγράψετε τα cookies χρησιμοποιώντας το εργαλείο αποδοχής cookies. Ωστόσο, η SEEPMODE σας προειδοποιεί ότι η απενεργοποίηση των cookies ενδέχεται να εμποδίσει την ορθή λειτουργία ορισμένων υπηρεσιών του ιστότοπου, επηρεάζοντας εν μέρει ή πλήρως την πλοήγηση στον ιστότοπο. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα cookies που χρησιμοποιούνται και τον σκοπό τους:
Ονομασία cookie Προέλευση Διάρκεια Σκοπός
Χρησιμοποιείται για τη διαφοροποίηση μεταξύ των επισκέψεων των επισκεπτών.
gat Google Analytics 10 λεπτά Ελέγχει τον αριθμό των ερωτημάτων που υποβάλλονται στο Google Analytics.
gid Google Analytics 24 ώρες Χρησιμοποιείται για τη διάκριση μεταξύ των χρηστών.

Πώς μπορώ να ελέγξω τη χρήση των cookies;

Οι χρήστες μπορούν να αποτρέψουν τη χρήση των cookies στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής τους. Εάν περιορίσετε αυτή την επιλογή, ενδέχεται να περιοριστούν ορισμένες λειτουργίες ή εργαλεία.

Αποποίηση ευθύνης

Η SEEPMODE δεν ευθύνεται όσον αφορά την αστική ευθύνη (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της άμεσης ή έμμεσης ζημίας, της απώλειας κέρδους και της ηθικής βλάβης) που απορρέει από τη χρήση, τη σωστή ή λανθασμένη χρήση, από τον χρήστη, των ηλεκτρονικών της ιστοσελίδων και του περιεχομένου τους, την πρόσβαση τρίτων στον υπολογιστή και το υπολογιστικό σύστημα του χρήστη.

Οι παρεχόμενες πληροφορίες πρέπει να θεωρούνται ενημερωτικές.

Παρά τις προσπάθειες της SEEPMODE να διατηρεί το περιεχόμενο ενημερωμένο και αξιόπιστο, ενδέχεται να περιέχει ανακρίβειες, τυπογραφικά λάθη ή να είναι ξεπερασμένο, με αποτέλεσμα η SEEPMODE να μην μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για την πλήρη ακρίβεια και επικαιρότητα των πληροφοριών που περιέχονται στις ιστοσελίδες της.

Οι δικτυακοί τόποι ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους προς δικτυακούς τόπους που διαχειρίζονται τρίτοι, τους οποίους η ΣΕΠΜΟΜΕΤ δεν ελέγχει και για τους οποίους δεν φέρει καμία ευθύνη.

Η απεικόνιση της νομοθεσίας και των κανονισμών που παρουσιάζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο δεν απαλλάσσει τον χρήστη από την υποχρέωση να συμβουλεύεται την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς που έχουν εγκριθεί επίσημα και έχουν δημοσιευθεί στις πρωτότυπες εκδόσεις και τα μέσα ενημέρωσης (δηλαδή το Diário da República ή την Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Αλλαγές στην πολιτική ασφάλειας και απορρήτου

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις, οι οποίοι πρέπει να διαβάζονται με προσοχή, μπορούν να τροποποιηθούν, οι δε τροποποιήσεις θεωρούνται ότι τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής τους, με ρητή αναφορά στην ημερομηνία επικαιροποίησής τους.

Εφαρμοστέο δίκαιο και αρμόδιο δικαστήριο

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από το πορτογαλικό δίκαιο και ερμηνεύονται σύμφωνα με αυτό. Το δικαστήριο του Cascais είναι αρμόδιο για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που προκύπτει από την ερμηνεία και την εφαρμογή των παρόντων Όρων Χρήσης, με αποκλεισμό οποιουδήποτε άλλου δικαστηρίου.

Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης της Πολιτικής Απορρήτου:

02 Μαΐου 2018