fbpx

Политика за поверителност

Политика за поверителност: уебсайтове на SEEPMODES

Неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни са приоритет за SEEPMODE, Lda (наричана по-долу SEEPMODE) и наш ясен ангажимент.

Настоящата политика обхваща практиките за защита на личните данни на уебпорталите и уебсайтовете, управлявани от SEEPMODE.

Всички лични данни, които ни предоставяте, ще бъдат обработвани при спазване на гаранциите за сигурност и поверителност, изисквани от правната рамка за защита на личните данни.

Достъпът до и използването на уебсайтовете, за които отговаря SEEPMODE, следва да бъдат свободни за потребителя, при условие че той е прочел, разбрал и приел условията за използването им.

Всеки опит за промяна на информацията или всяка друга дейност, която може да увреди и компрометира целостта на системата, е строго забранена от приложимото законодателство.


Потребителят на този уебсайт е длъжен да спазва стриктно действащото законодателство, по-специално по отношение на компютърните престъпления и правата на интелектуална собственост, и носи пълна отговорност за всяко нарушение на тези правила.

Длъжностно лице по защита на данните

SEEPMODE е назначил длъжностно лице по защита на данните, с което може да се свържете по електронна поща на адрес info@seepmode.com или с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес Rua dos Navegantes, BL7 – RCH-C, 2710-297 Sintra.

Защита на данните

SEEPMODE зачита правото ви на неприкосновеност на личния живот и няма да събира никакви лични данни за вас на този уебсайт без вашето изрично искане или съгласие.

Взаимодействието с уебсайтовете на SEEPMODE не изисква никаква информация от потребителя, освен ако регистрацията не се счита за изрично необходима за посочените цели и потребителят е дал съгласието си при условията, определени по-долу.

Отговорна обработка

SEEPMODE носи отговорност за обработката на данните:

Гарантира, че Вашите лични данни се обработват само за целите, за които са събрани, или за цели, съвместими с тези цели;
Събира, използва и съхранява само минималното количество лични данни, което е необходимо и подходящо за целите, за които се събират, използват и съхраняват;
не предава лични данни за търговски или рекламни цели;
обработва лични данни за законосъобразни цели или по Ваше искане за предоставяне на онлайн услуги.
Видове лични данни
Видовете лични данни, обработвани от SEEPMODE, варират в зависимост от предоставянето на услугите, популяризирани на електронните платформи или директните канали, които той управлява.
В зависимост от вида на предлаганите услуги могат да се събират следните данни, при условие че е получено предварително разрешение: име, дата на раждане, данъчен идентификационен номер, код за гражданство, номер на социална осигуровка, номер на документ за самоличност, адрес, адрес на електронна поща, номер на мобилен телефон.

Сигурност на личните данни

В хода на своята дейност SEEPMODE използва подходящи технологии и мерки за сигурност, за да защити Вашите лични данни от неоторизиран достъп и разкриване, а именно

мерки за физическа сигурност, а именно контрол на достъпа на персонала, служителите и посетителите до помещенията на централата и до помещенията на центъра за данни и компютърния център много строги механизми за борба с проникването, гасене на пожари, 24-часово наблюдение на оборудването и поставяне на оборудването в специални рафтове;
логически мерки за сигурност за достъп до системите и работните станции чрез механизми за идентификация, удостоверяване и управление на правата; от страна на мрежата – използване на защитни стени и системи за откриване на прониквания, разделяне на мрежите (вътрешни, външни и демилитаризирани зони) и средите на приложенията, както и криптиране на информацията чрез защитени комуникационни канали.
Никога няма да продаваме или споделяме вашата информация с трети страни, освен ако не сме задължени да го направим по силата на съдебна заповед или закон.
Няма да прехвърляме вашите данни извън Европейския съюз.
Внедрили сме стандартно приети технологични и оперативни мерки за сигурност, за да защитим Вашите данни от загуба, злоупотреба или неправилна промяна или унищожаване.
Достъп до и контрол на личните данни
Ние ви позволяваме да получите достъп, да коригирате и да изтриете личните си данни по ваше искане. Също така имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни.

Когато използването на Вашите лични данни се основава на съгласие, имате право да оттеглите съгласието си, без това да се отрази на валидността на извършеното до момента обработване.

Можете да подадете искане чрез длъжностното лице по защита на данните (info@seepmode.com):

информация за вашите данни;
информация за обработката;
целта на обработката;
коригиране или актуализиране на данните;
вашите данни в отворен формат;
изтриване на данните, като в този случай по-нататъшната обработка ще бъде възпрепятствана;
Архивиране на лични данни;
SEEPMODE ще съхранява Вашите лични данни за строго определен срок, необходим за целта, за която се обработват.

Периодите на съхранение могат да се променят в зависимост от обществения интерес, историческите, научните или статистическите причини, които го оправдават, като задължават SEEPMODE да предприеме подходящи мерки за съхранение и сигурност.

Бисквитки и подобни технологии

SEEPMODE използва „бисквитки“ на своите уебсайтове, за да подобри работата и преживяването на своите потребители при сърфиране, от една страна, чрез увеличаване на скоростта и ефективността на отговора, а от друга – чрез премахване на необходимостта от повторно въвеждане на една и съща информация. Инсталирането на „бисквитки“ в уебсайтовете не само помага да се разпознае устройството на потребителя при следващото му посещение, но често помага и да се гарантира правилното му функциониране. Бисквитките, използвани в порталите на SEEPMODE, са следните:
съществени – необходими за навигация в уебсайта, осигуряващи достъп до частни зони на уебсайта, за да се даде възможност за предоставяне на услуги:
– Бисквитки за сесии (напр.: вход в Moodle).
Аналитични – необходими за събиране на информация за статистически анализ на навигацията и използването на електронния уебсайт, а именно
– Google
Социални мрежи – начин за взаимодействие със социалните мрежи, а именно: „Социални мрежи“.
– Facebook; – Addthis; – Twitter.
Изпълнение – необходими за наблюдение на потребителското изживяване на електронния сайт, напр:
– Cloudflare; – Plumbr. Метаданните, генерирани от използването на „бисквитките“, могат да бъдат изпращани на трети страни за анализ на тенденциите, за проследяване на навигацията на потребителите в уебсайтовете и за наблюдение на тяхната производителност, без възможност за идентифициране на съответните лица. С цел подобряване на потребителското изживяване на този уебсайт SEEPMODE използва бисквитки, които представляват малки текстови файлове, съхранявани на вашия компютър чрез вашия браузър, съхраняващи само информация, свързана с вашите предпочитания, и като такива не съдържат никаква лична информация за вас. SEEPMODE използва „бисквитки“ в своите динамични услуги, за да улесни попълването на свързаните с тях формуляри, и в други уебсайтове, за да събира елементи, свързани с взаимодействието и общата активност на потребителите пред уебсайта SEEPMODE. Бисквитките, използвани от SEEPMODE, не са нито инвазивни, нито вредни за потребителя. Въпреки това можете да приемате, отказвате или изтривате бисквитки, като използвате нашия инструмент за приемане на бисквитки. Въпреки това SEEPMODE ви предупреждава, че деактивирането на бисквитките може да попречи на правилното функциониране на някои от услугите на сайта, като засегне частично или изцяло навигацията в сайта. Таблицата по-долу показва използваните бисквитки и тяхното предназначение:
Наименование на бисквитките Произход Продължителност Цел
Използва се за разграничаване на посещенията на посетителите.
gat Google Analytics 10 минути Контролира броя на заявките, подадени към Google Analytics.
gid Google Analytics 24 часа Използва се за разграничаване на потребителите.

Как мога да контролирам използването на бисквитки?

Потребителите могат да предотвратят използването на „бисквитки“ в настройките на браузъра си. Ако ограничите тази опция, някои функции или инструменти може да бъдат ограничени.

Отказ от отговорност

SEEPMODE не носи отговорност по отношение на гражданската отговорност (включително, но не само, преки или косвени вреди, пропуснати ползи и морални вреди), произтичаща от използването, правилното или неправилното използване от страна на потребителя на неговите електронни уебсайтове и тяхното съдържание, достъпа на трети лица до компютъра и компютърната система на потребителя.

Предоставената информация трябва да се разглежда в информативен аспект.

Въпреки усилията на SEEPMODE да поддържа съдържанието актуално и надеждно, то може да съдържа неточности, печатни грешки или да е неактуално, поради което SEEPMODE не може да носи отговорност за пълната точност и актуалност на информацията, съдържаща се на неговите уебсайтове.

Уебсайтовете могат да съдържат връзки към уебсайтове, управлявани от трети страни, върху които СЕПМЕДЕЛ няма контрол и за които не поема отговорност.

Визуализацията на законодателството и нормативните актове, представени на този уебсайт, не освобождава потребителя от задължението да се консултира с действащото законодателство и нормативните актове, официално одобрени и публикувани в оригиналните публикации и медии (а именно Diário da República или Официален вестник на Европейския съюз).

Промени в политиката за сигурност и поверителност

Настоящите общи условия, които трябва да се четат внимателно, могат да бъдат изменяни, като измененията се считат за влезли в сила от датата на публикуването им, с изрично позоваване на датата на актуализирането им.

Приложимо право и компетентен съд

Настоящите Общи условия се уреждат и тълкуват в съответствие с португалското право. Съдът на Кашкайш е компетентен да разрешава всякакви спорове, произтичащи от тълкуването и прилагането на настоящите Условия за ползване, като се изключва всякакъв друг съд.

Дата на последната актуализация на Политиката за поверителност:

02 май 2018 г.